เรียน GED สอบ GED ให้ผ่าน

GED คืออะไร

เนื้อหาข้อสอบ GED

| 0 comments

GED

การสอบนักเรียนต้องทำการสอบทั้งหมด 5 วิชาหลัก ดังนี้

  1. Language Arts; Writing
  2. Social Studies
  3. Science
  4. Language Arts; Reading
  5. Mathematics

โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 410 คะแนนขึ้นไปต่อวิชาและได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่านตามข้อกำหนดของหลักสูตร GED วิชาส่วนใหญ่ที่สอบเป็นการสอบแบบปรนัย ยกเว้นข้อสอบวิชา Writing ที่เป็นการเขียนบทความ (Essay) ที่ต้องเขียนตอบ และมีบางส่วนของวิชา คณิตศาสตร์ ที่ต้องตอบด้วยคำตอบสั้นๆ มาดูกันว่าแต่ละวิชาลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไรกันบ้าง

Language Arts; Writing: การสอบ Writing + Reading Skills จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับโครงสร้างรูปประโยค, การใช้และการเชื่อมต่อประโยคและการอ่านข้อความจากสื่อต่างๆ แล้วนำมาแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของ Edited American English (หรือเทียบเท่าในภาคภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส)

ส่วนที่ 2 จะเป็นการเขียนบทความ (Essay) ตามหัวข้อที่กำหนดให้ การให้คะแนนบทความนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เน้นประเด็นสำคัญ ความชัดเจนของโครงร่าง การใส่ความคิดเห็นใหม่ๆ และดูการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้คำ การสะกดคำและการเว้นวรรค นักเรียนควรจะเขียนให้ได้ 250 คำเป็นอย่างน้อย

Social Studies: เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมประวัติศาสตร์อเมริกา ประวัติศาสตร์โลก การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์

Science: เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกซ์ เคมี และชีววิทยา

Language Arts; Reading :ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 5 บทความจากหนังสือนวนิยาย (Fiction) และ 2 บทความจากหนังสือ non-fiction โดยผู้สอบต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจ เพื่อใช้ในการตอบคำถาม

Mathematics: ข้อสอบคลอบคลุม บวก ลบ คูณ หาร, เลขสถิติ,เรขาคณิต, พีชคณิต จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ ซึ่งเป็นเครื่องคิดเลขที่ให้มาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบที่ศูนย์สอบ

ส่วนที่ 2 ไม่อนุญาตให้ใช้ เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับเรขาคณิต พีชคณิต เลขคณิต และการแก้โจทย์ต่างๆ

ดูตารางเรียน GED ได้ที่นี่

House of Griffin ยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 ที่ 02 644-6006 หรือติดต่อผ่านทาง www.houseofgriffin.com หรือ www.facebook/thehouseofgriffin

Author: House of Griffin

House of Griffin is the leading edge tutorial school to study in the university-international program under the management of specialist in GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC, CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, TU-GET. www.houseofgriffin.com

Leave a Reply

Required fields are marked *.